Tirsdag – Grundlovsdag

Mange har slet ikke læst Grundloven, selvom den er frit tilgængelig her: http://www.grundloven.dk/. Hvorfor ikke printe den ud nu, og lægge den ud på badeværelset, så du kan få læst teksten? Når du alligevel ellers ville læse avisen, kan du lige så godt læse lidt om det danske demokrati vi alle nyder godt af.

Herunder kommer enkelte betragtninger – også set i forhold til religionens domæne:

§67 – “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Det der er fremhævet i fed skrift er mindst lige så vigtigt som friheden til at “dyrke Gud på den måde, der stemmer med [ens] overbevisning”, for det er ofte trosfriheden enkelte grupper fremhæver mens de glemmer borgerPLIGTEN, der hænger mindst lige så meget sammen i dette princip i Grundloven. Respekten for den offentlige orden indeholder alle elementer i almindelig civil adlydelse af landets lovgivning.

§68 – “Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen.”

Denne paragraf brydes hvert år her i landet, for selvom det er korrekt, at man som statsborger her i landet kan frigøre sig af kirkeskatten, så er det lige så korrekt, at der er udgifter i forbindelse med folkekirkens bygninger samt hele Kirkeministeriet som man ikke kan frigøre sig fra. Så denne formulering er – de facto – forældet og misvisende.

§70 – “Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.”

Denne paragraf forstærker princippet i §67 om ens borgerpligt som borger i samfundet. Ikke desto mindre har enkelte grupperinger, traditionelt og historisk, foretrukket at gå i fængsel frem for f.eks. at aftjene militærnægtertjeneste selvom det sidste sagtens kunne være humanistisk arbejde i form af f.eks. arbejde i en børnehave. Underlig afvisning af sine medmennesker, og Gud har for længst erklæret sin holdning overfor dobbeltmoral, som f.eks. i Ordsprogenes Bog 11:20: “De, der har et falsk hjerte, vækker Herrens afsky, de, der lever retsindigt, har hans velbehag.”

Dette var i øvrigt også et forsøg på at påberåbe sig Grundlovens §71, stk. 1 der siger: “Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.”

Direkte forældede paragraffer
§71, stk. 5: “Ingen kan underkastes varetægtsfængsel for en forseelse, som kun kan medføre straf af bøde eller hæfte.” Man kan nemlig læse at begrebet hæftestraf ikke eksisterer mere, jvfr. http://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6ftestraf

§72: “Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.” Efter den såkaldte terrorlov blev vedtaget – såvel nationalt som globalt – er det efterhånden godtgjort, at f.eks. begreber som Echelon eksisterer ganske som flere bøger også har omtalt. Den personlige frihed er i dag underkastet nogle fælles regler som Grundloven ikke kunne kende til i 1953… 😉

§74: “Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.” Det giver sig selv, at alt andet ville være diskrimination.


Niels Helveg Petersen (tidligere formand for Det Radikale Venstre – nu: de Radikale) var engang meget fokuseret på en reform af Grundloven. Nu til dags synes mange at fokusere mere på internationale traktater, omend Grundloven stadig burde være en del af civiliseret pensum for informerede borgere i et moderne samfund. 🙂

Leave a Response